Underground

Underground není vázán na určitý umělecký směr nebo styl. Je to duchovní pozice umělců, kteří se vědomě kriticky vymezují vůči světu, ve kterém žijí. Je to hnutí, které pracuje převážně s uměleckými prostředky. Stručně řečeno, underground je aktivita umělců a intelektuálů, jejichž dílo je nepřijatelné, a kteří v této nepřijatelnosti nejsou pasivní, ale snaží se svým dílem a svým postojem o provokaci.Ivan Martin Jirous

Underground je anglické slovo znamenající podzemí. V jiných jazycích se používá v přeneseném smyslu pro označení jevů, které se nacházejí mimo všeobecně přijímané zvyklosti. Mohou sem patřit jak zcela kriminální jevy, tak i různé subkultury vymaňující se z hlavního proudu.

Historie českého undergroundu

V Československu v dobách normalizace byli za underground označování umělci, kteří z důvodů politického pronásledování nemohli svobodně tvořit a šířit svá díla. Umělci buďto tvořili zcela bez publika (tzv. do šuplíku), či se museli spoléhat na (často ilegální) šíření svých děl (knihy, básně, nahrávky…) formou samizdatu. Některá díla byla ovšem vydána v zahraničí, např. nahrávky skupiny ThePlasticPeopleoftheUniverse. V Československu začala díla vycházet legálně až po roce 1989.Důvodem utajování byla obava z různé perzekuce účinkujících, organizátorů a návštěvníků. Za pořádání a návštěvu undergroundových koncertů hrozilo vězení, bití, vyhození z práce či ze školy, vyvlastnění domu apod.

Budějovice 1974

30. března 1974 se měl v Rudolfově u Českých Budějovic v Československu konat koncert několika rockových skupin, mezi nimi pražské skupiny ThePlasticPeopleoftheUniverse. Tato skupina vznikla na počátku roku 1969, jejich vystoupení mělo značný ohlas mezi mládeží i mezi intelektuály. V souvislosti se změnou kulturní politiky státu v roce 1970 ztratila profesionální statut. Jiné skupiny které se přizpůsobily – počínaje změnou názvu a přiblížením repertoáru ke komerční pop music, konče uhlazením vizáže – byli vzaty na milost a mohli dále vystupovat oficiálně.

Od doby, kdy skupina ThePlasticPeopleoftheUniverse přestala být oficiálně trpěnou profesionální skupinou, uskutečnila přes mimořádné obtíže řadu vystoupení, ve většině případů na venkově, často v zapadlých vesnicích. Již na první z nich přijely kromě místního publika desítky mladých lidí z jiných míst republiky. Přijížděli zcela spontánně, zprávy o koncertu dostanou často teprve den dva před jeho uskutečněním. Navíc riskovali, že jedou zbytečně, některé koncerty jsou úředně zakázány teprve v posledních dnech před jejich schváleným termínem. Stejným způsobem se sjeli mladí lidé z celé ČSSR 30. Března do Rudolfova u Českých Budějovic. Přijeli na úředně povolené vystoupení, byli to převážně studenti a dělnická mládež. Chovali se zcela pokojně, všichni si totiž až příliš dobře uvědomovali vratkou pozici, v níž se nachází jak oni tak i skupina thePlasticPeopleoftheuniverse. Přestože s tomu svým chováním nezadali nejmenší příčinu, přijely v odpoledních hodinách pohotovostní policejní oddíly, které několik set účastníků koncertu zmasakrovaly. Donutily je aby utíkali po 5km dlouhé silnici do Českých Budějovic. Příslušníci policie do nich najížděli auty, mlátily je pendreky, vyháněli je z postranních uliček a sváželi je autobusy na českobudějovické nádraží. Tam policisté v přilbách a se psy naháněli účastníky koncertu do „krvavé uličky“ v podchodu pod nádražím, kde je (chlapce i dívky) bili pendreky, kopali, sráželi k zemi a pouštěli na ně policejní psy. Podle výpovědí desítek lidí snad ještě horší než fyzické násilí byla atmosféra děsu a teroru, který na nádraží vládl. Z nádraží bylo více jak sto účastníků koncertu eskortováno zvláštním vagonem za asistence vojska se samopaly do Prahy. Ve vlaku byli vyslýcháni a fotografováni do policejního alba.

Desítky mladých lidí bylo zadrženo v Českých Budějovicích ve vazbě, odkud byli, až na několik výjimek, propuštěni teprve po dvou třech dnech. Někteří byli po zadržení ostříháni a mnozí byli fyzickým násilím i jinými způsoby nuceni podepsat prohlášení, že se účastnily výtržností nebo pokusu o útok na veřejného činitele. S několika sty účastník byl sepsán protokol a byly vymáhány několikasetkorunové pokuty ( v průměru asi čtvrtina měsíčního platu mladého člověka, přičemž se jednalo také o desítky studentů bez nejmenších vlastních příjmů.

Ale tím „hon na čarodějnice“ neskončil. Ředitelé všech středních škol, jejíž žáci se účastnili koncertu, dostali od policie telefonické pokyny, na jejichž podkladě někteří žáci nesměli chodit do školy dokud se případ nevyřeší. Poté byli někteří připustěni k maturitě a někteří bohužel to štěstí neměli, všichni automaticky dostávali snížené známky z chování a občanské výchovy. Řada jich byla ze škol úplně vyloučena. Jiné represe postihli také dělnickou mládež. Byli voláni na pohovory a k řediteli závodu kde pracují a bylo jim například vyhrožováno výpovědí pokud se nedají ostříhat a nepřeruší styky se skupinou thePlasticPeopleoftheUniverse.
Na události v Rudolfově reagovaly také odbory okresních národních výborů ve zvláštním dopisu: „Taneční, beatové, westernové a kytarové skupiny jsou oprávněny vystupovat na veřejnosti za předpokladu dodržení podmínek, které jsou uvedeny na druhé straně Pověření jako jeho nedílná součást.

Zde uvádím jen některé příklady:

  1. Všichni členové souboru jsou povinni být oblečeni v čistém, nepoškozeném a vyžehleném oděvu, při produkci bez svrchního oděvu (tj. silonové, kožešinové, kožené a jiné bundy jsou nepřípustné), dále je nepřípustné vystupovat se sportovní obuvi (kecky, tenisky apod.)
  2. Všichni členové jsou povinni mít čistý, upravený a KRÁTCE zastřižený účes.
  3. Používání anglických textů omezit na minimum.
  4. Vlastní texty skladeb uvádět až po konzultaci s Okresním kulturním střediskem.
  5. Při vystoupení na veřejném prostranství přizpůsobit sílu zvuku dle podmínek prostředí a okolí.
  6. V případě, že jsou porušeny společenské normy akce, je skupina povina přerušit vystoupení do obnovení pořádku.
  7. Bude-li zjištěno nedodržení podmínek a ustanovení vyhlášky 112/60 Sb. Odejme odbor kultury pověření k účinkování.